Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1)

Poslední oficiální verze červeného seznamu lišejníků ČR z roku 2010 zahrnuje 1526 druhů. Z toho 110 druhů (7,2 %) nebylo hodnoceno (kategorie NE), 340 druhů (22,3 %) patří do kategorie s nedostatkem údajů (DD) a 138 druhů (9 %) bylo kategorizováno jako druhy vyhynulé. Mezi kriticky ohrožené bylo zařazeno 136 druhů (8,9 %), mezi ohrožené 186 druhů (12,2 %) a mezi zranitelné 247 druhů (16,2 %). Doplňky k tomuto seznamu byly publikovány ve třech pracích: Steinová et al. (2015), Malíček et al. (2018) a Vondrák & Kubásek (2019). V Atlasu lišejníků ČR je zohledněn původní červený seznam (Liška & Palice 2010) i výše zmíněné prameny. U druhů považovaných za vyhynulé a později na našem území znovu objevené byla ve většině případů změněna kategorizace z (vyhynulý) na CR (kriticky ohrožený).

Doporučená citace: Liška J. & Palice Z. (2010): Červený seznam lišejníků České republiky (verze 1.1). – Příroda 29: 3–66.

Doplňky: Malíček J., Bouda F., Kocourková J., Palice Z. & Peksa O. (2018): Zajímavé nálezy zástupců rodu Lecanora v České republice. – Bryonora 62: 24–39. Steinová J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2015): Poznámky k rozšíření a ekologickým preferencím zástupců skupiny Cladonia coccifera v České republice. – Bryonora 55: 4–19. Vondrák J. & Kubásek J. (2019): Epiphytic and epixylic lichens in forests of the Šumava mountains in the Czech Republic; abundance and frequency assessments. – Biologia 74: 405–418.

Červený seznam lišejníků ČR dle DaLiBora pro rok 2023

Jiří Malíček

Tento červený seznam pracuje primárně s daty uloženými v databázi DaLiBor (dalibor.ibot­.cas.cz), kde se v současné době nachází většina dostupných nálezových dat z ČR za posledních zhruba 50 let. Sekundárně jsou zahrnuta i zatím nezveřejněná data z herbáře Zdeňka Paliceho. Kategorie ohrožení jsou založené primárně na vzácnosti lišejníků, která je hodnocena počtem obsazených kvadrantů (o velikosti cca 6 × 6 km). K dispozici máme i počty lokalit, které jsou však značně zkreslující například z důvodu opakovaných údajů na stejné lokalitě či nekonzistentnímu vymezení velikosti lokality. Hodnoceny byly primárně údaje považované za ověřené (v mapě zeleně). Jsou-li k dispozici i údaje neověřené (šedé) a druh je snadno poznatelný, bylo přihlédnuto také k jejich počtu. Pro kategorizaci byly využity pouze údaje z časového úseku posledních 25 let (období 1998–2022). Kategorie ohrožení jsou přiřazeny i některým nelichenizovaným druhům či taxonům považovaným za pololišejníky, které jsou součástí Atlasu českých lišejníků. Jedná se o několik desítek druhů.

Využití kvadrantů vedlo v některých případech k zařazení lokálně velmi hojných druhů do některé z kategorií ohrožení. Typickým příkladem jsou druhy vázané na vápence a některé další v ČR plošně omezené substráty či biotopy. V těchto zřejmých případech došlo ke snížení kategorie ohrožení o jeden stupeň. Kritičtěji byly hodnoceny také saxikolní lišejníky, od kterých existuje v databázi výrazně méně aktuálních dat nežli k lišejníkům epifytickým a lignikolním. Ty byly totiž v hodnoceném období výrazně intenzivněji studovány. Naopak jen zřídka bylo přihlédnuto k populačnímu trendu daného taxonu na našem území. U velkého množství druhů nemáme k dispozici dostatek údajů pro objektivní vyhodnocení, tudíž byla váha tohoto (zde) subjektivního parametru velmi omezena.

K pojmenování kategorií ohrožení (A, C1–C3) posloužil jako inspirace červený seznam cévnatých rostlin (Procházka et al. 2001). Kategorie by se jinak mohly plést s poslední oficiální verzí červeného seznamu lišejníků ČR (Liška & Palice 2010). Zde použité kategorie ohrožení a kritéria k jejich udělení jsou následující:

A = druh bez recentních údajů. Ve většině případů jde o lišejníky vyhynulé nebo pravděpodobně vyhynulé. Některé taxony však byly uváděné ještě v devadesátých letech a téměř jistě se u nás stále vyskytují.

C1 = kriticky ohrožený druh. Zpravidla 1–5 obsazených kvadrantů

C2 = silně ohrožený druh. Zpravidla 6–10 obsazených kvadrantů.

C3 = ohrožený druh. Zpravidla 11–30 obsazených kvadrantů.

DD = nedostatek údajů. Taxony s 1 až 30 obsazenými kvadranty, které však nemůžeme věrohodně posoudit. Typicky jsou to taxonomicky obtížné a často nerozlišované druhy, druhy recentně popsané nebo v ČR nalezené až v posledních letech, druhy s neověřenými údaji, částečně i druhy evidentně přehlížené.

NE = nehodnoceno. Druhy taxonomicky nejasné nebo z ČR spolehlivě nedoložené. V naprosté většině se jedná o druhy recentně neuváděné.

Bez kategorie zůstávají druhy (relativně) hojné.

V tomto seznamu je celkem zahrnuto 1776 druhů. Z tohoto počtu nebyl hodnocen výskyt 92 taxonů (kategorie NE; 5,2 %). 253 druhů (14,2 %) nebylo kategorizováno z důvodu nedostatku dat (DD). Celkem 171 druhů (9,6 %) nebylo v ČR za posledních 25 let zaznamenáno (A). 424 druhů (23,9 %) bylo zařazeno mezi kriticky ohrožené (C1), 152 druhů (8,6 %) mezi silně ohrožené (C2) a 272 druhů (15,3 %) mezi ohrožené (C3). 412 druhů (23,2 %) zůstává bez kategorie a jsou považovány za (relativně) hojné.

Červený seznam je dostupný ke stažení zde .

Doporučená citace: Malíček J. (2023): Červený seznam lišejníků ČR dle DaLiBora pro rok 2023. – https://dalib.cz/data/redlist [23. 06. 2024].

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024