Absconditella delutula (Nyl.) Coppins & H. Kilias

zahalenka klamavá

Velmi nenápadný pionýrský druh, typický pro počáteční sukcesní stádia, a to zejména malé, nedávno obnažené silikátové kameny, případně dřevo impregnované minerálními částicemi a rostlinný detritus. Kuriosně byl zaznamenán na pomalu se rozkládajícím trusu zajíce. V České republice je zahalenka klamavá poměrně málo nacházená a vyskytuje se roztroušeně na relativně stinných i světlejších stanovištích s vlhčím mikroklimatem. Téměř jistě je přehlížená. Vyhýbá se vápencovým územím. Bývá nacházena na přirozených (říční náplavy), polopřirozených (např. erodující okraje lesních cest) i zcela antropogenních stanovištích (např. odkaliště elektráren). Na svých lokalitách se obvykle nachází masivně, ale velikost populace se v průběhu let může rapidně měnit v závislosti na množství vhodných substrátů. Subkosmopolitně rozšířený druh, známý z obou polokoulí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae AbsconditellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024