Absconditella celata Döbbeler & Poelt

zahalenka vydlabaná

Velmi nenápadný mikrolišejník, připomínající spíše saprofytickou houbu, jehož obvyklým substrátem je tlející, řasami pokryté dřevo (s občasnou přítomností listnatých játrovek a absencí mechů) na kládách i řezných plochách pařezů na vlhkých mikrostanovištích. Těmi jsou zpravidla údolí potoků a vlhké pralesovité porosty. Často asociovanými druhy jsou zástupci rodu Thelocarpon. Pro své „houbové“ vzezření je téměř jistě přehlíženým druhem. U nás je nacházen zejména v horských lesích, ale byl zaznamenán i na (polo)antropo­genních stanovištích v nižších polohách, např. na kontaminované písčité zemi (včetně rostlinných zbytků). Tyto formy byly popsané jako Absconditella fossarum, nicméně jejich morfologické odlišení je velmi obtížné. Taxonomický statut druhého zmíněného taxonu bude vyžadovat v budoucnu podrobnější studium. Celkové i evropské rozšíření druhu A. celata je nedostatečně známé, ale jedná se zřejmě o široce rozšířený taxon v temperátní a arkto-boreální zóně severní polokoule.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Stictidaceae AbsconditellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024