Fellhaneropsis vezdae (Coppins & P. James) Sérus. & Coppins

třpytka Vězdova

Pionýrský druh lišejníku nacházený obvykle jen v pyknidiálním stadiu. Roste zejména na stinné kyselé kůře listnáčů, vzácněji též i jehličnanů. Častý je na stinných bázích stromů či tenkých přízemních odumírajících větvičkách. Roste také na vlhkém, pomaleji tlejícím dřevu a výjimečný není ani přechod na odumírající mechorosty a makrolišejníky, živé jehlice či staré choroše. Vyskytuje se obvykle ve vlhčích typech lesů jak přirozeného charakteru, tak v intenzivně obhospodařovaných lesních kulturách. Více údajů však pochází ze starých porostů. Třpytka Vězdova se může objevovat i v poměrně druhově chudých lišejníkových společenstvech ovlivněných znečištěním. Na mikroklimaticky vhodných lokalitách tak patří zřejmě k relativně častým zástupcům lišejníků, které však snadno unikají pozornosti. Lišejník je vzácnější či zcela chybí v sušších regionech či oblastech se zvýšenou eutrofizací.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae FellhaneropsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 73, z toho ověřených 72. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024