Micarea adnata Coppins

třpytka přitisklá

Díky tvorbě bílých sporodochií namísto obvyklých pyknid se jedná o výjimečný druh v rámci rodu Micarea. Tyto plástvovité útvary, tvořící konidie, jsou známé hlavně u nelichenizovaných hub. Jedná se o význačný druh zachovalých pralesovitých porostů, vyžadující stabilní vlhké mikroklima. Důležitá je také přítomnost tlejícího dřeva (stojící i ležící vlhké dřevo) a starších stromů. Za ideálních podmínek pak může tvořit rozsáhlé povlaky, nápadné zejména na bazálních partiích kmenů a exponovaných kořenech. Kromě toho obrůstá silně zetlelé dřevo jehličnanů, případně i dubů (jinde v Evropě). Nejčastějšími porofyty u nás jsou staré jedle a smrky, vzácněji i jiné dřeviny včetně listnáčů. Na mikroklimaticky příhodných stanovištích, v oblastech s jeho bohatým výskytem, ho lze výjimečně najít i v hospodářských lesích (Malíček & Palice 2013). V České republice je znám z několika míst v jižních a západních Čechách, kde se nejvíce lokalit soustřeďuje na Šumavu a Novohradské hory. Jedna lokalita je známa také v Českém lese. Zcela recentní údaj pochází také z Beskyd.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336. Malíček J. & Palice Z. (2013): Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. – Herzogia 26: 253–292.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 38. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024