Micarea turfosa (A. Massal.) Du Rietz

třpytka

Charakteristický severský lišejník rašelinišť vrchovištního typu, kde nejčastěji porůstá vlhkou obnaženou rašelinu a mechorosty v místech s kolísající hladinou vody, často v okolí jezírek, šlenků a flarků, v místech se sporou vegetací cévnatých rostlin. Na podobných stanovištích porůstá také vodou nasáklé, pomalu se rozkládající dřevo. Mimo vrchoviště se může vyskytovat v azonálních společenstvech na vlhké půdě v přirozeném bezlesí, např. na horských prameništích, v horských sutích či ledovcových karech. Byl také zaznamenán na dřevu polozanořených kmenů a balvanů na březích ledovcových jezer či na malých kamenech na stále vlhké, občasně zaplavované zemi. Na místech svého výskytu může někdy tvořit i jednu z dominant, nápadnou svou černou barvou. Na některých horských vrchovištích roste společně s podobně zbarvenou játrovkou Gymnocolea inflata a společně mohou tvořit poměrně rozsáhlé tmavé koberce. Nejbohatší naleziště tohoto lišejníku v ČR se nacházejí na náhorních plošinách Jizerských hor a Krkonoš. Lokálně je častý také na některých vrchovištích v Krušných horách a na Šumavě. Většina nalezišť u nás se nachází v nadmořských výškách nad 1000 m n. m., ale na vhodných biotopech sestupuje i níže. Nejníže zaznamenaná lokalita se nachází na Mrtvém luhu na Šumavě (735 m n. m.), ale poměrně nízko sestupuje i na některých jizerskohorských rašeliništích.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 45, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024