Trapeliopsis glaucolepidea (Nyl.) Gotth. Schneid.

změnověnka modrozelená

Pionýrský lišejník, vyskytující se obvykle ve vlhčích typech lesa, ať už jsou to smrčiny, bučiny či bory především přírodního charakteru, kde je dostatek vhodných substrátů. Neobvyklý však není ani výskyt v hospodářských lesních monokulturách. Porůstá široké spektrum organických i anorganických substrátů, nejčastěji tlející dřevo v různém stádiu rozkladu a obnaženou rašelinu. Bývá nacházen také na minerální zemi, bázích stromů a vzácně také na starých choroších. V severočeských skalních městech porůstá také stinné pískovcové skály. Trapeliopsis glaucolepidea je široce rozšířeným druhem, zasahujícím i do tropických hor v Africe a Jižní Americe. V Evropě vykazuje temperátně-boreální rozšíření. V České republice je rozšířený téměř ve všech souvisleji zalesněných oblastech, nejčastěji ve vlhkých, jehličnatých a případně i bukových lesích. Vzácnější je v teplejších a sušších regionech.

V závislosti na stáří stélky, charakteru substrátu a kompetici s jinými pionýrskými lišejníky i mechorosty vytváří různé morfotypy. Nejlépe vyvinuté stélky připomínají drobné přízemní šupinky dutohlávek a bývají nacházeny na obnažené rašelině, např. na vývratech stromů v blatkových rašeliništích či podmáčených smrčinách, kde může vytvářet i plodnice. Nejčastěji nacházeným typem jsou však drobné areolky až miniaturní šupinky zakončené hlavičkovitými sorály. Tyto typy jsou snadno přehlédnutelné nebo zaměnitelné za jiné zástupce rodů Trapeliopsis a Trapelia, které však obvykle obsahují gyroforovou kyselinu (reagují C + červeně).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae Trapeliopsis

nejčastější synonyma:Trapeliopsis percrenata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 175, z toho ověřených 166. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024