Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins & P. James

změnověnka zelenavá

U nás spíše vzácnější zástupce rodu s boreálně-montánním rozšířením. Na místech svého výskytu může vytvářet i bohaté populace. Trapeliopsis viridescens obvykle produkuje poměrně rozsáhlé stélky, které jsou nepravidelně plošně sorediosní, místy i zcela s chybějícími sorály, a pak bohatě plodné, tvořené množstvím tmavých nahloučených apotécií. Charakteristickým biotopem jsou vlhké jehličnaté a smíšené pralesovité porosty s dostatkem rozkládajícího se dřeva, které je jeho nejčastějším substrátem. Typicky se jedná o vlhké, již silně rozložené dřevo. Na mikroklimaticky vhodných stanovištích ho můžeme najít např. na pařezech stromů i v kulturních lesích. Výjimečný není ani výskyt na rašeliništích a v rašelinných borech, kde často porůstá také obnaženou rašelinu, např. na vývratech. V České republice se tento druh vyskytuje ve většině pohraničních hor. Pouze vzácně sestupuje do nižších poloh, např. v inverzních roklích pískovcových měst. Tento druh je možné někdy zaměnit se změnověnkou T. pseudogranulosa, která je však extrémně vzácně plodná a obvykle na stélce tvoří oranžové skvrny s antrachinony (K + fialová reakce).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Trapeliales Trapeliaceae Trapeliopsis


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 84, z toho ověřených 72. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022