Gyalidea asteriscus (Anzi) Aptroot & Lücking

terčoplodeček hvězdovřeckatý

Charakteristický terikolní vápnomilný druh xerotermních kontinentálních oblastí s nižšími úhrnnými srážkami. Lišejník má široké rozšíření a je znám i z jižní polokoule. V rámci Evropy je poměrně vzácný a ve větších územních celcích zcela chybí, např. v západní oceánické části Evropy. Na druhou stranu má velké rozpětí vertikálního rozšíření a může vystupovat vysoko do hor nad horní hranici lesa. Najdeme ho např. v nejkontinen­tálnějších horských oblastech Norska (provincie Oppland) a ve východních Alpách.

Dříve byl lišejník řazen vzhledem k unikátní morfologii do monotypického rodu Solorinella. Druhový název je odvozen od hvězdicovitého tvaru plodnic (s cípovitě rozpraskaným okrajem). V ČR se tímto druhem podrobně zabýval Suza (1936a,b), který ho považoval za význačný fytogeografický element, typický prvek středoevropských kontinentálních stepních exkláv. Poukazoval na jeho vazbu na sprašové oblasti, odkud pochází většina údajů z ČR. Historicky je od nás známý pouze z teplých oblastí, dvou lokalit v Českém středohoří a desítek lokalit na jižní a střední Moravě. Porůstá zde obnažené sprašové a slínité půdy. Několikrát byl sbírán také na vinohradech. Poslední údaj o výskytu Gyalidea asteriscus od nás pochází ze sprašové stěny v údolí Jihlavky (Vězda 1973). Recentně u nás tento druh nebyl potvrzen. Mohlo dojít k úbytku jeho lokalit z důvodu eutrofizace stanovišť a intenzivnějšího hospodaření např. na vinicích. Nicméně na řadě vhodných biotopů se druh může i nadále vyskytovat. Kvůli jeho efemérnímu výskytu a celkové velikosti je snadno přehlédnutelný a jeho historické lokality nebyly v současné době ověřovány.

Literatura: Suza J. (1936a): Solorinella asteriscus Anzi in der Flechtenflora der Lösssteppe Mitteleuropas. – Věstník Královské České Společnosti Nauk 1935/1: 1–35. Suza J. (1936): Solorinella asteriscus Anzi, nový památný lišejník v Čechách. – Časopis Národního Musea 110: 56–57. Vězda A. (1973): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. XLVIII. (no. 1176−1200). − Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Gomphillaceae Gyalidea

nejčastější synonyma:Solorinella asteriscus

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 17. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024